Zeg nee tegen de bouw van 30 recreatiewoningen van €600.000,- in natuurgebied Molenduinen

Teken de petitie:

Klik hier!
Bezwaren

Plan Stuifduinen

Het plan behelst 30 zogeheten High-End woningen: woningen van hoge kwaliteit, een hoge prijs en een doelgroep die bereid en in staat is een bedrag van ca. €600.000,- hiervoor te betalen. Het gaat om drie soorten woningen voor 6 tot 8 personen: 1-laags, 2-laags en 3-laags (meer dan 8 meter hoog) met drie tot vier slaapkamers en een carport voor twee auto’s.Het gehele plan is te lezen en te downloaden onder de menuknop: Plan Stuifduinen
Het bestaat uit twee documenten:

Onze bezwaren

1. Bouw in strijd met beleid gemeente

Plan Stuifduinen is in strijd met de uitgangspunten van Vitale Vakantieparken Noordenveld, Expeditie Norgerduinen en Omgevingsvisie 2030. Hieronder per plan de beleidspunten die hierop betrekking hebben:

Vitale vakantieparken Noordenveld

Expeditie Norgerduinen: visie Molenduinen (p.27)

Omgevingsvisie 2030

Recreatie en toerisme (p. 23)

Conclusie

Het plan Stuifduinen richt zich op uitbreiding van camping Molenduin door de naastliggende akker ook te gaan bebouwen. Bij het bebouwen van de akker is er sprake van nieuwvestiging:

Dit betekent in ieder geval dat de omgevingsvisie en vitale vakantieparken elkaar tegen spreken op het punt van nieuwvestiging.

Maar:

In zowel de Omgevingsvisie 2030 als Vitale Vakantieparken wordt Expeditie Norgerduinen als uitgangspunt genomen voor de uitwerking van de plannen. Dat betekent: Geen verblijfsrecreatie en geen toename van paden, geluid en licht, het plan Stuifduinen overtreedt hiermee alle uitgangspunten van Expeditie Norgerduinen.

Aanvullende bezwaren

Verdere uitbouw richting ijsbaan

In het Stedenbouwkundig Plan van Heijmans (p.24) wordt in de ‘ambitietekening 2018’ de ambitie voor verdere uitbreiding richting ijsbaan expliciet gemaakt met de woorden: ‘’kans voor uitbreiding’’. Door deze ambitie zijn we bang dat op termijn het hele gebied vanaf de camping tot en met de ijsbaan volgebouwd gaat worden: Bouw en verdere uitbouw staat haaks op alle beleidsplannen.

Bouw

Woningen zijn groter en hoger dan wettelijk toegestaan: meer dan 100 m2 (179m2) en hoogtes van 8.7 meter (zie: ontwerp recreatiewoningen Heijmans). De argumentatie hiervoor is dat de doelgroep vraagt om grotere woningen, maar uiteindelijk wordt gezegd dat deze afmetingen nodig zijn om het geheel rendabel te maken. Commerciële motieven die leiden tot precedentwerking met mogelijk grote gevolgen: Aanvragen tot vergroting van bestaande recreatiewoningen.

Permanente bewoning

Permanente bewoning heeft vooral betrekking op recreatiewoningen in particulier bezit. In het plan Stuifduinen mogen eigenaren officieel maximaal 12 weken per jaar hun woning bewonen. Uit recente berichtgeving van het Dagblad (augustus 2021) blijkt dat de tweede kamer een wetswijziging aan het voorbereiden is gericht op versoepeling van permanente bewoning. Hierdoor wordt de kans levensgroot dat deze 30 woningen:

Door dit soort ontwikkelingen bestaat de kans dat er binnen een paar jaar in Norg een nieuwe woonwijk bij is gekomen. Dit is volledig in strijd met Expeditie Norgerduinen: Geen ruimte voor wonen.

Wederzijdse overlast

Kopers worden binnen gehaald onder het mom van natuur, rust: “De beleving van alleen zijn in de natuur is heel zorgvuldig geënsceneerd’’(p.42 Heijmans). Kopers zullen hinder gaan ondervinden van geluidsoverlast: ronkende motoren op zondag en vooral van Sportpark Eenerstraat in de vorm van bewegen op harde muziek, hardloopgroepen, padelgeluiden en geschreeuw van enthousiaste sporters. Anderzijds kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren van groepen van 6-8 huurders, meer verkeer, licht en geluid. Een situatie die kan leiden tot wederzijdse overlast en het indienen van klachten met mogelijk vervelende gevolgen.

Participatie

Enkele uitgangspunten uit het beleidsdocument Participatie Noordenveld 2.0 (2012, p.6):

Qua participatie een volledig ondoorzichtig proces. Het participatieproces is niet vooraf vastgelegd en dus ook niet gecommuniceerd. De regie werd neergelegd bij Heijmans en zij betrokken geen omwonenden bij het bepalen van de plannen. Omwonenden kregen op enig moment lucht van deze plannen en melden zichzelf aan en werden vanaf mei 2019 wel uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.


Ons belangrijkste bezwaar bij dit proces is dat we steeds werden overvallen door besluiten die al genomen waren. Er is ons bijvoorbeeld nooit de vraag gesteld: ’Hoe dan wel?’ Dan zou het antwoord zijn geweest ’binnen de kaders van Expeditie Norgerduinen’ en was er een heel ander plan uit voort gekomen. Met name de gemeente is hierin gebreke gebleven qua regievoering c.q. controle hierop.

Onvolledige en misleidende informatie

Tijdens het gehele (participatie)proces was er regelmatig sprake van onvolledige en misleidende informatie vanuit Heijmans en de Norgerberg:

Ambitie voetpaden
Tekening 1 Bron: Informatiebijeenkomst plan Stuifduinen 26-04-2021
Ambitietekening
Tekening 2 Bron: Plan Stuifduinen 01-10-2021

We hebben een participatierapport opgesteld en naar de gemeente en alle fracties verstuurd. Dit rapport is te lezen onder de knop participatie.


2. Geen natuur opofferen voor niet essentiële woningbouw

Meer dan 500 mensen hebben de petitie digitaal of schriftelijk ondertekend. In de petitie bestaat de mogelijkheid voor een ieder om zijn/haar bezwaren kenbaar te maken. Alle bezwaren (387) zijn geïnventariseerd, ondergebracht in 5 hoofd thema’s en omgezet in onderstaande grafiek.

Type bezwaren

Natuur & Landschap

Ondertekenaars zien het bouwen van grote recreatiewoningen als landschapsvervuiling, waarbij de natuurlijke overgang en buffer tussen bewoning en natuur verdwijnt: “Hoge gebouwen is landschapsvervuiling, akker is buffer om dit gebied te beschermen, de huizen die worden gebouwd zijn te groot en de natuur die overblijft is te klein”. Daarnaast geven veel mensen aan dat het een schadelijk effect heeft op de flora en fauna: ‘’Bouw en bewoning leidt tot schade: stikstof, afname leefbaarheid planten en dieren, aanslag op het ecosysteem”.

Sociale ongelijkheid

Stuifduinen levert nauwelijks economische waarde op voor de bewoners, maar des te meer voor de plannenmakers en hun cliënten. Het wordt gezien als zelfverrijking in combinatie met misleiding: “Persoonlijk gewin verkopen als duurzaamheid, overgoten met natuursaus’’. Velen vinden dat de gewone burger en modale toerist onrecht wordt aangedaan door camping Molenduin op te heffen en de natuur te verkopen aan het rijke segment. Dit wordt ervaren als onrechtvaardig omdat de rijken het exclusieve recht krijgen op onze natuur en de natuurbeleving van gewone mensen en modale toeristen hierdoor wordt beperkt: “Onze natuur wordt verpatst aan een aantal rijken, gewone kampeermogelijkheden gaan verloren t.b.v. bovenmodale villa's, modaal moet plaats maken voor welgestelden, weer een beetje meer tweedeling in de maatschappij”.

Bouwen

Men vindt het bouwen van recreatiewoningen overbodig, omdat er al meer dan genoeg van zijn in Norg (500+) en het staat haaks op de heersende woningnood en permanente bewoning: “Hoeveelheid is buiten proportie, heel Norg wordt een recreatiepark, belachelijk om vakantiehuizen te bouwen in een tijd van woningnood, over 5 jaar zijn deze ook bewoond, eerst bouwen voor woningzoekenden en problemen met permanente bewoning oplossen”.

Effect bewoners

Men ziet dit plan als een balansverstoring in het woongenot van bewoners vanwege de toename van overlast en afnemende ruimte voor natuurbeleving: ‘’Toename overlast: geluid, verkeer, mensen, rust weg bij de Vijversburg, minder natuur om te wandelen, wandelen in een woonwijk, ik geniet vooral van natuur zonder woningen’’. Daarnaast vinden de ondertekenaars dat het aantrekken van de rijke bovenlaag zonder binding geen bijdrage levert aan het typische Drentse Noaberschap, d.w.z. afname gemeenschapszin. Tevens wordt met luxe vakantievilla’s het imago van Norg aangetast: “Rijken hebben geen binding met Norg, negatief effect op het sociale leven, dorpskarakter verdwijnt, Norg staat voor eenvoud en natuur, hoge en dure woondozen horen niet bij Norg”.

Proces

Weinig mensen zeggen iets over participatie, mogelijk omdat dit nauwelijks heeft plaats gevonden en gedelegeerd is naar de initiatiefnemers. Door een aantal mensen wordt heel duidelijk aangegeven dat het plan Stuifduinen in strijd is met eerder opgestelde beleidsplannen: ‘’Werkwijze Heijmans: plannen stiekem doordrukken, confronteren met voldongen feiten, zeggen dat visie breed wordt gedragen, terwijl dat niet zo is, gemeente loopt mee aan de leiband van Heijmans, plan is in strijd met structuurvisie en expeditie Norgerduinen, steeds meer bouwen in de natuur als beleid: hoezo rust en ruimte?’’

Conclusie

Ondertekenaars geven aan dat het opheffen van camping Molenduin en het bouwen op de naastliggende akker zowel de natuur als het landschap uit balans brengt. Het bouwen van recreatiewoningen vindt men sowieso overbodig: bouw huizen voor mensen die het nodig hebben. Een direct hiermee samenhangend pijnpunt is dat de rijken zich verrijken ten koste van modale burgers en toeristen. Het effect hiervan is sociale ongelijkheid: ongelijke verdeling van schaarse maatschappelijk gewaardeerde zaken over verschillende groeperingen. Men vindt dat deze manier van doen niet past bij Norg: Norg staat voor eenvoud en natuur, dure vakantievilla's passen hier niet bij en het doet afbreuk aan de authenticiteit en het imago van Norg. De uitvoering van het plan Stuifduinen in strijd met bestaande beleidsplannen en daarmee houdt de gemeente zich niet aan eerder gemaakte afspraken.

Maatschappelijk gezien heeft Stuifduinen geen meerwaarde, zeker niet voor de Norgers. Voor de inwoners is dit een van de laatste rustige wandelgebieden direct rond het dorp. Voor modale toeristen verdwijnen in Norg meer dan 100 relatief goedkope kampeerplaatsen: eerst Langeloërduinen met 99 luxe chaletwoningen van ca. € 250.000, = en nu ook nog 30 vakantievilla’s tot maximaal € 600.000, = terwijl inwoners vinden dat er in Norg al meer dan genoeg recreatiewoningen zijn.

Het plan Stuifduinen levert meer verliezers dan winnaars op

Winnaars: een tweetal commerciële partijen en het rijke segment dat zij bedienen.
Verliezers: de natuur van Norg, haar inwoners en toeristen met een kleine beurs.


Het complete overzicht van alle bezwaren is te vinden in de PDF mening bewoners.